ថ្នាំលាបបាញ់គឺជាបច្ចេកទេសគំនូរមួយដែលឧបករណ៍មួយបាញ់ថ្នាំពណ៌ឬថ្នាំកូតតាមរយៈខ្យល់ទៅលើផ្ទៃស៊ីលីលីន។

EZ5A0132
JWT Workshop (8)

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង